Järjestöt haluavat toimia ja vaikuttaa yhteistyössä, kertoo Kumajan kysely

 Aihe: Järjestöt

Kumaja selvitti vuodenvaihteessa 2017-2018 ensimmäisessä järjestökyselyssään uusmaalaisten järjestöjen tekemää yhteistyötä sekä vaikuttamismahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Kyselyllä haluttiin kartoittaa järjestöjen näkemyksiä siitä, millaista järjestöjen yhteistyö on nyt ja miten sitä voitaisiin kehittää. Verkossa toteutettu kysely oli suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla toimiville järjestöille ja siihen saatiin yli 200 vastausta.

Järjestökyselyn tulosten laaja raportti on nyt julkaistu Kumajan verkkosivuilla.

Järjestöjen vaikutusmahdollisuudet sote- ja maakuntauudistukseen

Kyselyyn vastanneista jopa 69 % kokee, että heidän järjestönsä pääsee vain vähän tai ei pääse lainkaan vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen. Yksi Kumajan tärkeimmistä tavoitteista onkin edistää järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa uudistukseen. Sote- ja maakuntauudistukseen vaikuttamisessa järjestöt kaipaavat nykyistä syvempää yhteistyötä ja kumppanuutta virkamiesvalmistelijoiden kanssa. Maakunnallisia järjestörakenteilla voisi olla vastaajien mielestä vaikutustyössä merkittävä rooli.

Uusmaalaiset järjestöt ovat kuitenkin kiinnostuneita vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja siihen niillä on myös monia keinoja. Vastauksissa nousi esiin erilaisten verkostojen ja työryhmien merkitys vaikutustyössä sekä henkilökohtaiset suhteet päättäjiin. Järjestöjen vaikuttaminen perustuu tietoon ja kokemusasiantuntemukseen, jota tuodaan esille mm. tilastotietoa jakamalla ja hyviä ratkaisumalleja esittämällä. Erityisesti monet pienet järjestöt luottavat omaan kattojärjestöönsä vaikuttajana.

Kyselyyn vastanneet järjestöt nostivat erityisinä teemoina maakunnallisessa vaikuttamisessa esiin erityisesti järjestöjen tekemän terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn ja sen merkityksellisyyden tekemisen näkyväksi. Järjestöille olisi myös tärkeää, että kunnan ja maakunnan yhteistyö toimisi sujuvasti, eikä näiden väliin jäisi katvealueita.

Järjestöjen tekemä yhteistyö

Uusmaalaiset järjestöt tekevät jo nyt monipuolista yhteistyötä ja muodostavat järjestöverkostoja. Kyselyyn vastanneista järjestöistä 95 prosenttia tekee yhteistyötä toisen järjestön kanssa ja 72 prosenttia kuuluu johonkin järjestöjen yhteisöön. Muita yhteistyökumppaneita ovat useimmiten kunnat ja oppilaitokset.

Vastausten perusteella järjestöt ovat innokkaita tiivistämään yhteistyötään tulevaisuudessa sekä keskenään että muiden toimijoiden kanssa. Enemmän yhteistyötä vastaajat haluavat tehdä etenkin toisten järjestöjen (66 % vastaajista), kuntien (64 % vastaajista) sekä maakunnan tai väliaikaisen maakuntahallinnon kanssa (51 % vastaajista).

Järjestöverkostojen ja yhteistyön kehittäminen oli merkittävin yksittäinen avovastauksissa esitetty järjestöjen yhteistyön teema, riippumatta siitä edustiko järjestö esimerkiksi paikallisjärjestöä tai keskusjärjestöä.

Järjestöt tekevät jo nyt monipuolista verkosto- ja yhteistyötä mm. paikallisten verkostojen ja kattojärjestöjen kanssa. Monet verkostoista toimivat hyvin, joten niitä ei pidä hukata uusia verkostoja rakennettaessa. Vastaajat muistuttivat, että myös pienten järjestöjen mahdollisuus vaikuttaa verkostoissa ja verkostojen kautta on taattava. Lisäksi järjestöjen erityisosaaminen on huomioitava.

Aiemmin olemme kertoneet järjestökyselyn tuloksiin pohjaten

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.