Järjestöt nostavat yhteistyön teemoiksi kunta- ja maakuntayhteistyön

 Aihe: Verkosto

Kumajan vuodenvaihteessa 2017-2018 toteuttaman kyselyn tulosten mukaan järjestöt ovat halukkaita tekemään yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa monista eri teemoista. Kumajan tavoitteena on rakentaa verkosto, jonka kautta järjestöt voivat hyötyä toinen toistensa osaamisesta ja ideoista. Näin ollen kyselyssä haluttiin selvittää, millaisista asioista järjestöt haluaisivat tehdä yhteistyötä ja millaisesta yhteistyöstä olisi hyötyä. Kyselystä ja sen ensimmäisistä tuloksista kerroimme aiemmin täällä.

Kunta- ja maakuntayhteistyötä yhdessä

Jopa 81 % vastanneista koki, että tärkeä teema järjestöjen yhteistyölle on kuntayhteistyö. Myös maakunnallinen yhteistyö oli 67 % mielestä tärkeä teema. Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin, että sote- ja maakuntauudistuksessa kannattaisi tehdä yhteistyötä poikkileikkaavasti eri toimintasektorien ja eri ikäluokkien kanssa toimivien kesken.

Yhdessä enemmän

Järjestöjen omaan toimintaan liittyvistä teemoista yhteistyötä haluttiin tehdä ja se koettiin hyödylliseksi vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä, näin oli vastannut 65 % vastaajista. Lähes sama määrä vastaajista, 64 %, piti toiminnasta viestimistä tärkeänä teemana järjestöjen keskeisessä yhteistyössä. Avoimissa vastauksissa korostettiin, että tiedon tulisi kulkea myös järjestöjen välillä, jotta tiedettäisiin enemmän siitä, mitä muut järjestöt tekevät.

Avoimissa vastauksissa tuotiin lisäksi esille, että olisi hyvä kehittää käytäntöjä yhdessä tekemiselle ja kehittämiselle. ”Ristiinpölytys” ja toimijoiden yhteen saattaminen, sparraus verkostotyöhön ja ideoiden jakaminen koettiin järjestötoimijoiden työtä helpottavaksi. Eri järjestöjen yhteistyön nähtiin hyödyttävän suoraan myös järjestöjen toiminnassa mukana olevia.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.