Järjestöt työstivät yhteisiä teemoja Uudenmaan osallisuusohjelmaan

 Aihe: Järjestöt

Järjestöjen roolia Uudenmaan maakunnassa määritellään osallisuusohjelmassa, joka on osa maakuntastrategiaa. Osallisuusohjelmassa kuvataan tavat, joilla tuleva maakunta osallistaa asukkaita ja tukee asukkaiden aktiivisuutta. Osallisuusohjelmaa valmistelee Uusimaa2019-hanke, jonka pyysi Kumajaa kokoamaan ohjelmatyöhön järjestöjen näkemyksiä osallisuudesta.

Kumaja järjesti kaksi pohjustavaa työpajaa ja toteutti Uudenmaan järjestöille suunnatun kyselyn osallisuudesta. Näiden pohjalta Kumaja koosti ja toimitti järjestöjen kannalta keskeisimmät teemat maakunnan valmistelijoille. Uusimaa2019 työstää parhaillaan osallisuusohjelman ensimmäistä versiota.

Kumajan kysely osallisuudesta oli auki verkossa 30.4.-13.5.2018 ja siihen saatiin vastaus 76 järjestöltä. Kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä osallisuuden periaatteista sekä järjestöjen kantaa pohjustavissa työpajoissa ehdotettuihin keinoihin edistää osallisuutta. Sairaus- ja potilasjärjestöt olivat innokkaimpia vastaajia, mutta ympäristöjärjestöjä lukuun ottamatta vastauksia saatiin laajasti eri alojen järjestöiltä (katso yllä oleva kuva).

Kyselyn perusteella järjestöjen edustajat olivat suhteellisen samanmielisiä osallisuuden tärkeimmistä periaatteista ja keinoista, joilla osallisuutta voidaan edistää. Esimerkiksi 89 % oli sitä mieltä, että on erityisen tärkeää, että maakunta harjoittaa ns. etsivää tiedottamista. Etsivällä tiedottamisella tarkoitetaan sitä, että maakunta on aktiivisesti yhteydessä järjestöihin tai muihin tahoihin, joilla on erityisosaamista päätettävästä asiasta tai päätettävä asia koskee niiden kohderyhmää.

Enemmän hajontaa ja kriittisiä huomiota saatiin ehdotukseen, että maakunta ja järjestöt käyttäisivät yhteistä digialustaa. Yhteisen alustan tai rajapintojen kautta muilta alustoilta tietoa jakamalla järjestöt voisivat mm. tiedottaa toiminnastaan ja maakunta ja sen asukkaat tavoittaisivat järjestöt. Kommenteissa muistutettiin, että jo nyt on erilaisia enemmän tai vähemmän toimivia alustoja, sekä esitettiin perusteltuja huolia, että toimivan digialustan laatiminen on vaikeaa ja riski, että sen käyttö jää lopulta vähäiseksi, on suuri.

Lue millaisia järjestöteemoja Kumaja ehdotti Uudenmaan osallisuusohjelmaan.

 

 

 

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.