Uusmaalaiset järjestöt saavat yleisimmin avustuksia kunnilta ja STEAlta, kertoo Kumajan kysely

 Aihe: Järjestöt, Uusimaa

Kumajan järjestökyselyssä selvitettiin yhtenä teemana uusmaalaisten järjestöjen rahoitusta. Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia saa avustusta tai muuta taloudellista tukea toimintaansa. Vain 12 prosenttia vastanneista järjestöistä ei saa lainkaan avustuksia.

Eniten avustuksia oli saatu kunnalta tai kaupungilta (64 %) ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta (57 %). Merkittäviä rahoittajia olivat myös säätiöt ja rahastot (39 %) sekä liitot ja keskusjärjestöt (23 %). Näiden lisäksi avustuksia järjestökentälle ovat myöntäneet muun muassa eri ministeriöt (11 %), Euroopan sosiaalirahasto – ESR (10 %) ja yritykset (6 %). Kyselyssä mainittiin avustusten lähteinä myös esimerkiksi seurakunnat, vaalikeräykset, yksittäiset lahjoitukset ja opintokeskukset.

Avustukset eivät ole järjestöjen ainoa rahoituslähde. Kumajan kyselyssäkin tuotiin esiin esimerkiksi järjestön omat varainkeräykset, tapahtumat ja esimerkiksi TE-toimiston kautta tuleva rahoitus, vaikka kysymys tällä kertaa koski vain avustuksena saatavaa rahoitusta.

Avustusten määrissä suuria eroja, mutta kokonaistaso on vakaa

Siinä, kuinka suuria summia avustuksia järjestöt saavat on isoja eroja. Kyselyn vastauksissa pienin avustusmäärä oli 200 euroa ja suurin 5 miljoonaa euroa. Kategorioittain katsottuna yleisimmin avustusta saatiin 1 – 10 000 euroa, mutta jo toiseksi yleisin avustuskategoria oli 1 – 5 miljoonaa eruoa.

Enemmistö vastaajista (68 %) ilmoitti, että avustusten määrässä on tapahtunut muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana. Yleisin muutos oli, että järjestön saamat avustukset olivat nousseet viimeisen viiden vuoden aikana. Yksi luonteva selitys avustusmäärien nousulle olivat järjestössä alkaneet uudet hankkeet tai projektit. Kumajan järjestökyselyn perusteella näyttää siis sille, että järjestöjen avustukset ovat vähintäänkin pysyneet vakaina ja muutokset avustuksissa liittyvät etupäässä järjestöjen toiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Kumajan vuonna 2018 toteuttamassa Kuntakartoituksessa kysyttiin kunnilta niiden järjestöille myöntämistä avustuksista. Kuntakartoituksessa selvisi, että uusmaalaisten kuntien myöntämissä järjestöavustuksissa ei ollut tapahtunut tai suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Näiltä osin nyt saadut tulokset järjestökyselystä vahvistavat näkymää siitä, että ainakin kuntien osalta uusmaalaisten järjestöjen rahoitus avustuksin on kokonaisuutena vakaata.

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.