Valtionavustustoimintaa kehitetään avustuskäytänteitä yhtenäistämällä ja digitalisoimalla

 Aihe: Järjestöt, Tiedotamme

Valtionhallinto käyttää vuosittain yli 900 henkilötyövuotta jakaakseen noin 4 miljardia euroa valtionavustuksia.  Yli kolmannes jaetusta summasta eli lähes 1,4 miljardia euroa on avustuksia, joiden käyttötarkoitusta ei tarkkaan tunneta. Kun kahdelletoista hallinnonalalle hajautettu valtionavustustoiminta ei ole tehokasta eikä läpinäkyvää, ei se voi olla aina vaikuttavaakaan.

Kehityshankkeella valtionavustustoimintaan vaikuttavuuutta, tehokuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta

Valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden sekä nykyisin hyvin monimuotoisten avustusprosessien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja yhdenmukaisuuden lisäämiseksi asetettiin puolitoista vuotta sitten kehityshanke Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi.  Viisivuotista hanketta johtaa hankejohtaja Tuula Lybeck valtionvarainministeriöstä.

Kehityshankkeen tavoitteena  on vaikuttava avustustoiminta, jota kohdennetaan yhteiskunnallisiin päämääriin tähtäävään toimintaan. Siinä tarvitaan nykyistä yhdenmukaisempaa ja avoimemmin hyödynnettävissä olevaa tietoa avustetun toiminnan tuloksista ja avustuksille asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Tätä varten luodaan yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi.

Kaikille hallinnonaloille yhteiset, uudet toimintatavat mahdollistavat avustusten seurannan ja arvioinnin lisäksi avustuspäätösten teon avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Yhtenäinen prosessi ja tietojärjestelmät tulevat lisäämään myös avustustoiminnan tehokuutta kun asiakaslähtöinen toimintamalli keventää sekä avustuksen myöntäjän että sitä hakevan hallinnollista taakkaa.

Järjestöt mukana avustustoiminnan kehittämisessä

Jotta valtionavustustoiminnan kehittäminen aidosti hyödyttäisi sekä avustuksen myöntäjiä että niitä hakevia, kehityshanke toteutetaan avustuspäätösten valmistelijoita ja hakijoita kuunnellen. Järjestöjä koskevan avustustoiminnan yhdenmukaistamista ryhdyttiin valmistelemaan tekemällä järjestökysely.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai maa- ja metsätalousministeriöstä valtionavustusta saaville suunnatulla järjestökyselyllä selvitettiin nykyisiä avustuskäytäntöjä ja edellytyksiä niiden yhtenäistämiseksi. Enemmistö kyselyyn vastanneista järjestöistä ilmoitti kiinnostuksensa tehdä yhteistyötä avustuksen myöntäjän kanssa  avustushakuun liittyvien ilmiöiden tunnistamiseksi ja asiakokonaisuuksien suunnittelemiseksi.

Kyselyyn vastanneet kannattivat yleisavusteisen toiminnan ja kohdennettujen yleisavustusten vaikutusten arviointia. Vastaajat toivoivat myös nykyistä ennakoitavampaa, pitkäaikaista valtionavustusta, josta raportoitaisiin kevyesti kerran vuodessa ja tarkemmin vasta avustuskauden päätyttyä. Avustustoimintaa sujuvoittaisi ja selkeyttäisi myös se, että valtionavustushakuja olisi vain yhdestä kolmeen kertaan vuodessa.  Moni vastaaja koki tätä useamman haun kuormittavan liikaa järjestön toimintaa.

Vuodenvaihteessa lausuntokierros järjestöjen avustuskäytännöistä

Järjestökyselyn tuloksia käytetään kehityshankkeen järjestöjaoston väliraportin laatimiseen. Väliraportin valmistuttua se lähetään vuoden lopussa laajalle lausuntokierrokselle. Sen jälkeen jaosto antaa valtiovarainministeriöön hankkeen ohjausryhmälle ehdotuksen siitä, miten järjestöjen avustuskäytäntöjä tulisi yhdenmukaistaa.

Lisätietoa:

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanke

Alustavia tuloksia valtionavustustoimintaa koskevasta järjestökyselystä

Lue myös

Kirjoita hakusi ja paina Enter.